Büromuz, Türkiye’deki ve dünyadaki hukuki gelişmeleri ve değişimleri dinamik ve etkin kadrosuyla yakından takip etmektedir. Müvekkilleri bu değişimlerden ve gelişmelerden sürekli haberdar etmekte ve müvekkillerin, hukukun her sahasında ortaya çıkacak sorunlarına cevap verebilmek için çalışmaktadır.

Sizlere hizmet verebileceğimiz çalışma alanlarımız şunlardır:


AİLE HUKUKU

 • Boşanma ve soy bağı davaları
 • Maddi ve Manevi tazminat talepleri
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi
 • Velayet ve nafaka talepleri ve bu hükümlere aykırılık sonucunda hukuki çözüm yolları üretilmesi

 • Mal rejimi tasfiyesi davası ve tasfiyenin yürütülmesi
 • Nafaka uyarlama davası
 • Tanıma ve Tenfiz davaları
 • Aile içi şiddet ve benzeri durumlarda tedbir kararı alınması
 • Evlenecek kişiler arasında yapılacak olan mal varlığı sözleşmeleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Toplu iş sözleşmesi hazırlanması ve müzakereleri
 • İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve İşe İade Davaları
 • Mobbing ve Kötüniyet Tazminatlarına ilişkin davaları
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izin hesaplamaları
 • İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan cezai ve hukuki ihtilafların takibi

 • Çalışma ortamının yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmesi
 • İş sözleşmelerinin güncel mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında düzenlenmesi ve hazırlanması
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi

 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemleri
 • İlamlı ve ilamsız takipler
 • İflas davası
 • Konkordato talebi
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve sulh protokolü hazırlanması

 • İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali
 • İpotek, rehin konması ve kaldırılması
 • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali ve menfi tespit davaları
 • Kira alacağına ilişkin takip ve tahliye işlemleri
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi

 

REKABET HUKUKU

 • Kartel oluşturma davaları
 • Rekabet kurulu kararlarına karşı itiraz
 • Şirketlerin işlem ve eylemlerinin rekabet kurallarına uygunluğu

 • Muafiyet ve menfi tespit davalarının geri alınması
 • Rekabet kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz

 

CEZA HUKUKU

 • Tutuklamaya itiraz başvurusu
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlar
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği

 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz

 

İDARE VE VERGİ HUKUKU

 • Vergi suç ve cezaları
 • Hukuka aykırı idari işlemin iptaline ilişkin davalar

 • Vergi uyuşmazlıklarının dava yoluyla çözümü
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları

 

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Tüketiciler lehine hakem heyetine başvuru yapılması
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin sorunlarda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

 • Alım satım sözleşmeleri
 • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

 

GAYRİMENKUL VE İMAR HUKUKU

 • İmar davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davaları
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

 • İşgal (Ecrimisil) Tazminatı
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi

 

MİRAS HUKUKU

 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları

 • Reddi mirasa ilişkin her türlü davalar
 • Terekeye ilişkin her türlü tespit ve taksim davaları

 

ŞİRKETLER HUKUKU

 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu
 • Anonim ve Limited Şirketlere danışmanlık ve önleyici hukuk hizmetleri

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
 • Sermaye artırım ve indirimlerinin yapılması
 • Şirketler hukukundaki durum tespit ve raporlamaları

 

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 • Telif hakları
 • Ticari sırların kötüye kullanımının engellenmesi

 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin tescili, korunması ve devri işlemlerinin takibi

 

ARABULUCULUK HİZMETİ

 • 325 sayılı Kanun uyarınca, Arabuluculuk, “sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini” ifade eder. Arabulucu ise, Kanun ile öngörülen arabuluculuk eğitimini tamamlayıp arabuluculuk sınavında öngörülen başarıyı sağladıktan sonra arabuluculuk siciline kaydedilmiş bulunan ve yukarıda tanımlanan arabuluculuk faaliyetini yürüten, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip gerçek kişidir. Büromuzda , Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olan Arb.Av.Naz Kendirlioğlu ihtiyari ve zorunlu arabulucu olarak gerçek ve tüzel kişilere arabuluculuk hizmeti vermektedir.
parallax background

Detaylı bilgi ve sorularınız için


Bize telefon, mail ve iletişim formunu kullanarak haftanın her günü ulaşabilirsiniz.

Tıklayınız